Informativa sulla privacy (solo in inglese)

Informácia o spracúvaní osobných údajov v zmysle čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)

 

Spoločnosť Štefan Svitok - OREPA plne rešpektuje súkromie osôb a zodpovedne pristupuje k spracúvaniu osobných údajov. V súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov Vás informujeme ako spracúvame osobné údaje. Legislatívny rámec ochrany osobných údajov tvorí Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

 

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je spoločnosť Štefan Svitok - OREPA, Domovina 425/128, 972 43 Zemianske Kostoľany, IČO: 35187158, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Firm, vložka č. 10326/R (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

tel. +421 465 465 267

e-mail: orepa.ms@gmail.com

 

Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely a právny základ spracúvania osobných údajov

 1. Objednávka tovaru/služieb a uzatvorenie zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov

a s tým súvisiace aj následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby, vybavovanie prípadnej reklamácie.

Rozsah spracúvaných osobných údajov je vymedzený kúpnou zmluvou, prípadne zmluvou o službách a to najmä: meno a priezvisko zákazníka, fakturačná adresa/dodacia adresa, kontaktné údaje (tel., e‑mail), údaje o zakúpenom tovare alebo poskytnutej službe a údaje súvisiace s platbou.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (zákazník), alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov zákazníka prebieha bez súhlasu zákazníka, nakoľko právnym základom spracúvania jeho osobných údajov na účely plnenia zmluvy je konkrétna zmluva uzavretá medzi zákazníkom a Prevádzkovateľom.

 

 1. Účtovné a daňové účely

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie účtovnej agendy v súlade s platnými predpismi.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov prebieha bez súhlasu dotknutej osoby, nakoľko spracúvanie osobných údajov stanovuje osobitný predpis.

 

 1. Evidencia uchádzačov o zamestnanie

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby (uchádzača o zamestnanie) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Rozsah spracúvaných osobných údajov je vymedzený údajmi uvedenými v životopise, resp. CV a sprievodných dokumentoch.

 

 1. Kontaktný formulár

Na účely poskytnutia informácií vyžiadaných dotknutou osobou prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na webovom sídle Prevádzkovateľa je spracúvaná e‑mailová adresa žiadateľa o informácie.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je podpora služieb záujemcom o informácie prostredníctvom elektronickej komunikácie.

 

 1. Kamerový systém

Na účely ochrany zdravia a bezpečnosti osôb a ochrany majetku Prevádzkovateľa je spracúvaný audiovizuálny záznam z kamerového systému. Spracúvaným osobným údajom je vizuálny záznam dotknutej osoby nachádzajúcej sa v monitorovaných priestoroch Prevádzkovateľa.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je ochrana zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch a ochrana majetku Prevádzkovateľa. Každý vstup do monitorovaného priestoru je označený piktogramom a označením, že daný priestor je monitorovaný kamerovým systémom.

 

Príjemci osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané poverenými zamestnancami a zmluvnými partnermi Prevádzkovateľa.

Medzi zmluvných partnerov (sprostredkovateľov) patria spoločnosti:

 • Správca IT Prevádzkovateľa, spoločnosť ALEXA s.r.o., M.R.Štefánika 10, 010 01 Žilina, IČO: 36388149.
 • Správca kamerového systému, spoločnosť Suntech s.r.o., Mostová 381, 958 04 Partizánske, IČO: 50352024.

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín a analytika

Prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje a osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania.

 

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu:

 • trvania zmluvného vzťahu a po dobu trvania premlčacej doby súvisiaceho nároku,
 • splnenia účelu spracúvania osobných údajov,
 • trvania oprávneného záujmu Prevádzkovateľa,
 • doby stanovenej osobitnými predpismi,
 • obrazový záznam z kamerového systému je uchovávaný po dobu 15 dní od vyhotovenia,
 • v prípade poskytnutia súhlasu na spracúvanie osobných údajov, Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu 5 rokov od poskytnutia súhlasu, prípadne do odvolania súhlasu dotknutou osobou. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje dotknutej osoby spracúvané na základe poskytnutia súhlasu vymazané.

 

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má v súlade s nariadením GDPR a so zákonom o ochrane osobných údajov právo:

 • požadovať prístup k osobným údajom,
 • na opravu osobných údajov,
 • na vymazanie osobných údajov,
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, a
 • právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas poskytla.

 

Uvedené práva si dotknutá osoba môže uplatniť:

 • elektronicky zaslaním e-mailu na adresu: orepa.ms@gmail.com,
 • písomne na adresu: Štefan Svitok - OREPA, Domovina 425/128, 972 43 Zemianske Kostoľany.
TORNA SU